Luis Jimenez


Country: United States


2017 Earnings: $430

                                                                                                                                                                                                                   
PayoutRankTournament
$2103rdTri State Tour 2016-2017
$1205thTri State Tour 2017-2018
$1009thPPA Tour 2017 #15